Thomas tries viral TikTok gift wrapping technique

Tech expert Cassie Slane walks Good Day Philadelphia's Thomas Drayton through a creative way to gift wrap a collared shirt.

Top Videos